Användarvillkor för UppsalaDirekt.se.

Senast uppdaterad: 24 januari 2024

Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du använder vår tjänst.

 

Dessa villkor styr din användning av UppsalaDirekt.se; genom att använda denna webbplats accepterar du dessa villkor till fullo. Om du inte håller med om dessa villkor eller någon del av dessa villkor får du inte använda denna webbplats.

Du måste vara minst 18 år för att använda denna webbplats. Genom att använda denna webbplats och genom att acceptera dessa villkor garanterar och intygar du att du är minst 18 år gammal.

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna webbplats och godkänna dessa villkor samtycker du till UppsalaDirekt.se användning av cookies i enlighet med villkoren i Cookies lagen.

 

Tillstånd att använda webbplatsen

Om inget annat anges äger UppsalaDirekt.se och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna till webbplatsen och materialet på webbplatsen. Med förbehåll för licensen nedan är alla dessa immateriella rättigheter förbehållna. Användaren måste dock ha tillstånd att använda bilder som publiceras på sajten och är ansvarig för innehållet som publiceras i annonser osv.

Varken smeknamnet eller annonsen får innehålla skällsord eller ord som kan orsaka att texten bryter mot svensk lag, eller som kan uppfattas som olämplig, förolämpande, kunna tolkas på annat sätt än en standard annons.

Du får se, ladda ner endast för cachningsändamål och skriva ut sidor eller bilder från webbplatsen för ditt eget personliga bruk, med förbehåll för de begränsningar som anges nedan och på andra ställen i dessa villkor.

Du får inte:

l återpublicera material från denna webbplats inklusive återpublicering på en annan webbplats utan uttryckligt skriftligt medgivande. Länkar till sociala medier är ok sålänge det länkas till en annons som skapades på UppsalaDirekt.se.

l sälja, hyra ut eller underlicensiera material från webbplatsen utan uttryckligt skriftligt medgivande från UppsalaDirekt.se.

l visa något material från webbplatsen offentligt utan uttryckligt skriftligt medgivande från UppsalaDirekt.se.

l reproducera, duplicera, kopiera eller på annat sätt utnyttja material på denna webbplats i kommersiellt syfte.

l genomsök i syfta att samla eller skrapa UppsalaDirekt.se för att få data eller på annat sätt reproducera data i våra databaser.

Oacceptabel användning

Du får inte använda denna webbplats på något sätt som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller försämring av webbplatsens drift eller tillgänglighet; eller på något sätt som är otillåtet, olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med något olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet.

Du får inte använda denna webbplats för att kopiera, lagra, hosta, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller är länkat till) något spionprogram, datavirus, trojansk häst, mask, tangenttryckningslogger, rootkit eller annat skadlig datorprogramvara.

Du får inte utföra några systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter (inklusive utan begränsning skrapning, datautvinning, dataextraktion och datainsamling) på eller i relation till denna webbplats utan UppsalaDirekts.se uttryckliga skriftliga medgivande.

Du får inte använda denna webbplats för att överföra eller skicka oönskad kommersiell kommunikation.

Du får inte använda denna webbplats för några syften relaterade till marknadsföring utan UppsalaDirekt.se uttryckliga skriftliga medgivande.

Du får inte använda denna webbplats för att sprida spam eller reklam till användarna, eller använda deras kontaktuppgifter för att kontakta de i ett annat kommersiellt- eller privatsyfte än att svara på deras annons.

Begränsad åtkomst

Tillgång till vissa delar av denna webbplats är begränsad. UppsalaDirekt.se förbehåller sig rätten att begränsa åtkomsten till andra delar av denna webbplats, eller faktiskt hela webbplatsen, efter UppsalaDirekt.se godtycke.

Om UppsalaDirekt.se förser dig med ett användar-ID och lösenord för att du ska kunna komma åt begränsade områden på denna webbplats eller annat innehåll eller tjänster, måste du se till att användar-ID och lösenord hålls konfidentiella.

I händelse av missbruk av denna tjänst kan UppsalaDirekt.se stänga av din åtkomst utan förvarning eller förklaring.

Användarinnehåll

I dessa villkor betyder "ditt användarinnehåll" material (inklusive utan begränsning text, bilder, ljudmaterial, videomaterial och audiovisuellt material) som du skickar till denna webbplats, oavsett syfte.

Du ger UppsalaDirekt.se en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt användarinnehåll i befintliga eller framtida media. Du ger även UppsalaDirekt.se rätten att underlicensiera dessa rättigheter, och rätten att väcka talan om intrång i dessa rättigheter. Detta för att UppsalaDirekt ska kunna styrka sina rättigheter att publicera er material. UppsalaDirekt ÄR INTE INTRESSERAD av att äga era bilder, texter eller annat förutom för att styrka rätten att publicera innehåll på sidan. Även rätten att överlåta 'användargenererad/företagsgenererad innehåll' vid ev. försäljning av tjänsten. När er publiceringstid är klar och karantäntiden inför radering av er information sker, återställs denna krav på publiceringen och rättigheterna.

Ditt användarinnehåll får inte vara olagligt i EU eller olagligt, får inte göra intrång i någon tredje parts juridiska rättigheter och får inte kunna ge upphov till rättsliga åtgärder vare sig mot dig eller UppsalaDirekt.se eller en tredje part (i varje fall enligt ev. tillämplig lag).

Du får inte skicka in något användarinnehåll till webbplatsen som är eller någonsin har varit föremål för hotade eller faktiska rättsliga förfaranden eller andra liknande klagomål.

UppsalaDirekt.se förbehåller sig rätten att redigera eller ta bort material som skickats till denna webbplats, eller lagrats på UppsalaDirekt.se-servrar, eller som lagras eller publiceras på denna webbplats.

Utan hinder av UppsalaDirekt.se rättigheter enligt dessa villkor i förhållande till användarinnehåll, gör att UppsalaDirekt.se inte åtar sig att övervaka inlämnandet av sådant innehåll till, eller publiceringen av sådant innehåll på, denna webbplats.

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" utan några utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda. UppsalaDirekt.se lämnar inga utfästelser eller garantier i relation till denna webbplats eller den information och material som tillhandahålls på denna webbplats. Samtliga användare ska på eget ansvar se till att uppgifterna i annonserna stämmer. UppsalaDirekt.se har ingal avtal med annonsörerna angående de uthyrningsobjekt som visas på sajten. Vi garanterar inte äktheten av annonserna och tar bort annonserna som inte anses som korrekta när det rapporteras till oss. UppsalaDirekt,se hålls ansvarsfri från allt som sker utanför sajten, och ansvarsfri gällande beslut och överenskommelser som användarna på denna webbsajten har kommit överens om med varandra. 

Utan att det påverkar det allmänna i föregående stycke, garanterar UppsalaDirekt.se inte att:

l  l denna webbplats kommer att vara ständigt tillgänglig, eller tillgänglig överhuvudtaget; eller

l  l informationen på denna webbplats är fullständig, sann, korrekt eller icke-vilseledande.

Ingenting på denna webbplats utgör, eller är avsett att utgöra, råd av något slag. Om du behöver råd i samband med juridiskt, ekonomiskt eller medicinskt innehåll eller påståenden på denna webbplats bör du rådfråga en lämplig professionell.

Att komma åt någon produkt eller tjänst via denna webbplats är inte ett erbjudande, stimulans eller inbjudan att köpa dessa produkter eller tjänster.

Ansvarsbegränsningar

UppsalaDirekt.se kommer inte att hållas ansvarigt gentemot dig (vare sig det är enligt lagar som styr kontakt, skadestånd eller annat) i förhållande till innehållet i, eller användningen av, eller på annat sätt i samband med, denna webbplats:

l  i den mån webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt

l  för eventuella direkta förlusterför någon indirekt, speciell eller följdförlust, eller.

l  i den mån webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, för eventuella direkta förluster för någon indirekt, speciell eller följdförlust, eller.

Dessa ansvarsbegränsningar gäller även om UppsalaDirekt.se uttryckligen har underrättats om den potentiella förlusten.

Undantag

Ingenting i denna webbplatsfriskrivning kommer att utesluta eller begränsa någon garanti som antyds i lag som det skulle vara olagligt att utesluta eller begränsa; och ingenting i denna webbplatsfriskrivning kommer att utesluta eller begränsa UppsalaDirekt.se ansvar med avseende på någon:

l bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning från UppsalaDirekt.se sida eller

l fråga om vilket det skulle vara olagligt eller olagligt för UppsalaDirekt.se att utesluta eller begränsa, eller att försöka eller påstå sig utesluta eller begränsa, sitt ansvar.

Rimlighet

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att undantagen och ansvarsbegränsningarna som anges i denna webbplatsfriskrivning är rimliga.

Om du inte tycker att de är rimliga får du inte använda denna webbplats.

Andra partier

Du accepterar att UppsalaDirekt.se som aktiebolag har ett intresse av att begränsa det personliga ansvaret för sina tjänstemän, medarbetare och anställda. Du samtycker till att du inte kommer att väcka något personligt anspråk mot UppsalaDirekt.se chefer, medarbetare eller anställda avseende eventuella förluster du lider i samband med webbplatsen.

Utan att det påverkar föregående stycke, samtycker du till att begränsningarna av garantier och ansvar som anges i denna webbplatsfriskrivning kommer att skydda UppsalaDirekt.se chefer, anställda, agenter, dotterbolag, efterträdare, överlåtare och underleverantörer samt UppsalaDirekt.se.

Ej verkställbara bestämmelser

Om någon bestämmelse i denna friskrivningsklausul på webbplatsen är, eller visar sig vara, inte verkställbar enligt tillämplig lag, kommer det inte att påverka verkställigheten av de andra bestämmelserna i denna friskrivningsklausul.

Ersättning

Du håller härmed UppsalaDirekt.se skadeslös och åtar dig att hålla UppsalaDirekt.se skadeslös mot alla förluster, skador, kostnader, ansvar och utgifter (inklusive men inte begränsat till juridiska kostnader och eventuella belopp som UppsalaDirekt.se betalar till tredje part för att lösa ett krav eller en tvist på inrådan av UppsalaDirekt.se juridiska rådgivare) som UppsalaDirekt.se ådragit sig eller lidit till följd av något brott från dig av någon bestämmelse i dessa villkor, eller som härrör från något påstående om att du har brutit mot någon bestämmelse i dessa villkor. Ett maxbelopp som skulle kunna utbetalas via en domstol uppgår till priset för medlemskapet eller 1000 SEK.

Brott mot dessa villkor

Utan att det påverkar UppsalaDirekt.se övriga rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot dessa villkor på något sätt, kan UppsalaDirekt.se vidta sådana åtgärder som UppsalaDirekt.se anser lämpliga för att hantera överträdelsen, inklusive att stänga av din tillgång till webbplats, förbjuda dig att komma åt webbplatsen, blockera datorer som använder din IP-adress från att komma åt webbplatsen, kontakta din internetleverantör för att begära att de blockerar din åtkomst till webbplatsen och/eller väcka rättegång mot dig.

Variation

UppsalaDirekt.se kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan. Reviderade villkor kommer att gälla för användningen av denna webbplats från och med datumet för publiceringen av de reviderade villkoren på denna webbplats. Kontrollera denna sida regelbundet för att säkerställa att du är bekant med den aktuella versionen.

Uppdrag

UppsalaDirekt.se kan överlåta, lägga ut på kontrakt eller på annat sätt hantera UppsalaDirekt.se rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor utan att meddela dig eller inhämta ditt samtycke.

Du får inte överföra, lämna över till underleverantörer (tredje-part) eller på annat sätt hantera dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor.

För mäklare

Mäklare måste ha ett separat personuppgiftsbiträdesavtal med UppsalaDirekt.seför att tillgodose GDPR-lagens krav för hantering av personuppgifter. 

Avskiljbarhet

Om en bestämmelse i dessa villkor av någon domstol eller annan behörig myndighet bedöms vara olaglig och/eller omöjlig att verkställa, kommer de andra bestämmelserna att fortsätta att gälla. Om någon olaglig och/eller icke verkställbar bestämmelse skulle vara laglig eller verkställbar om en del av den raderades, kommer den delen att anses vara raderad, och resten av bestämmelsen kommer att fortsätta att gälla.

Hela avtalet

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och UppsalaDirekt.se i förhållande till din användning av denna webbplats, och ersätter alla tidigare avtal avseende din användning av denna webbplats.

Lag och jurisdiktion

Dessa villkor kommer att styras av och tolkas i enlighet med Europeisk Lag, och alla tvister som rör dessa villkor kommer att vara föremål för domstolarna i Sverige.

Registreringar och behörigheter

UppsalaDirekt.se drivs av UPPSALA DIREKT som är ett svenskt registrerat företag.

Ändring av våra villkor

Vi reserverar oss rätten att ändra, uppdatera och anpassa våra villkor ibland.

Så kallad webbscraping

Så kallad webscraping strider mot våra allmännavillkor och är otillåtet. Allt som publiceras på UppsalaDirekt.se är skyddad under upphovsrätten. Därmed är det olagligt att skrapa denna webbsida utan skriftligt tillstånd från UppsalaDirekt.se.

Spampolicy

Från tid till annan kan UppsalaDirekt.se använda dina personuppgifter för att kontakta dig via e-post angående våra tjänster. Dessa meddelanden är ofta avsedda att informera dig om viktig information om ditt konto, eller om funktionaliteten hos webbplatsen och allmänna tjänster som tillhandahålls av UppsalaDirekt.se och/eller dess dotterbolag. Om du inte vill få e-post från oss eller våra dotterbolag angående nya tjänster, klicka på länken "avsluta prenumeration" som finns längst ner i alla e-postmeddelanden du får från oss.

Force Majeure

UppsalaDirekt.se ansvarar inte för förlust av tjänst eller data på grund av omständigheter utanför UppsalaDirekt.se kontroll som inte har kunnat förutses eller förhindras.

Tvister, lagkonflikter osv.

Eventuella tvister, konflikter mellan lokal eller internationell lag eller juridiska oegentligheter avseende dessa villkor, deras tolkning eller i andra rättsförhållanden som uppstår därav ska, om parterna inte kan lösa tvisten genom förhandling, avgöras enligt EU-Lag i svensk domstol av lagen.

Inget i detta avtal eller dess genomförande ska tolkas på ett sätt som är skadligt för någon av parternas ställning i eventuella tvister.

 
  •  
Dela
Sök bland nyheterna